Workshop: “Exploring biodiversity for novel bio activities”

Athens (Greece), 9-11th April 2019

Theofania Tsironi

 

Download Abstract

Antonia Giannakourou

 

Download Abstract

Moschopoulou Georgia

 

Download Abstract

Spyros Zographos

 

Download Abstract